MWLD V1 F2

 

Previous
Next

Page 15

01 tongki fuka sindaha hergen i dangse;

02 šahūn ulgiyan aniya, sure kundulen han i susai ilan se de, juwe

03 biyade, sure kundulen han, ini gurun i sargan akū niyalma be, golo

04 golo i gašan gašan de gemu baica seme baicabufi, ududu minggan

05 niyalma de sargan buci hehe isirakū ofi, ku i ulin tucibufi sargan

06 udame 1/2 gaisu seme, emu niyalma de orita mocin, gūsita mocin

07 buhe;

08 sure kundulen han de dahaha ningguta goloi sengge, nikari

09 gebungge juwe amban de, sure kundulen han dehi uksin buhe bihe,

10 sengge, nikari tere dehi uksin be suifun de sindaha bihe, 2/3 urgucen

11 muren goloi niyalma suifun golo be sucufi, tere dehi uksin be gamaha

12 manggi, sure kundulen han hendume, mini dehi uksin be dehi morin

13 de acifi benju seme, hūrha goloi bojiri gebungge niyalma be takūrame

14 henduci, urgucen muren goloi niyalma sucufi gamaha dehi uksin be

15 benjihekū, ini golo inu daharakū oho manggi, 3/4 sure kundulen han

Page 16

01 i ineku susai ilan se de, nadan biyade, han i jui abatai taiji, fiongdon

02 jargūci, šongkoro baturu be minggan cooha de ejen arafi unggifi,

03 urgucen muren golo be sucufi gemu gaiha, minggan olji baha;

04 hūrha gurun i jakūta i niyalma, sure kundulen han de dahaha

05 manggi, gūsin uksin buhe, tere buhe 4/5 uksin be gamafi, sahaliyan

06 gurun de bufi moo de nerebufi gabtabuha, jai ula i bujantai, imbe

07 daha seme benehe boso be alime gaiha manggi, ineku tere ulgiyan

08 aniya jorgon biyade, han i hojihon hohori efu, eidu baturu, darhan

09 hiya, ere ilan amban de juwe minggan cooha be afabufi unggifi, hūrha

10 golo be sucufi, jakūta i hoton be ilan 5/6 inenggi kafi, daha seci

11 daharakū ofi, afafi jakūta i hoton be gaiha, minggan niyalma be waha,

12 juwe minggan olji baha, terei šurdeme hūrha golo be dahabufi,
tulešen,

13 erešen gebungge juwe amban be, jai sunja tanggū boigon be dalime

14 gajiha;

15 sahaliyan singgeri aniya, 6/7 sure kundulen han i susai duin se

Page 17

01 de, duin biyade, monggo gurun i minggan beile i jui be sure kundulen

02 han de sargan benjihe;

03 dain de bahafi jafafi wara beyebe ujihe bujantai, ilan jui be

04 buhe ilan jergi hojihon bujantai, nadan jergi gashūha bujantai

05 gūwaliyafi, ujihe 7/8 ama sure kundulen han i harangga hūrha gurun

06 be juwe jergi sucufi gamaha, jai ujihe ama sure kundulen han i

07 yabufi ulha jafan buhe yehe i bujai beile i jui be, bujantai durime

08 gaimbi seme gisurehe, jai sure kundulen han i buhe sargan jui onje

09 gege be, bujantai yordoho seme donjiha manggi, tede korsofi ineku

10 tere 8/9 singgeri aniya uyun biyai orin juwe de, han i hecen ci

11 cooha juraka, orin uyun de, ula gurun de ilan tumen cooha isinafi,

12 ula birai wargi dalin be generede, ula i bujantai beilei cooha, ula birai

13 dergi ini ergi cikin de okdome jifi iliha, tereci sure kundulen han

14 suwayan sara tukiyefi, laba bileri fulgiyeme 9/10 tungken can tūme

15 duleme genefi, ula birai ebergi cikin de ebufi tehe, coohai niyalma

Page 18

01 genefi, ula birai ebergi dalin i ninggun hoton be sucufi gemu gaifi,

02 ula i amba hecen i wargi dukai teisu juwe ba i dubede, birai cikin i

03 ginjeo gebungge hoton de ing hadafi iliha, juwan biyai ice inenggi,

04 sure kundulen han, tu weceme tucifi tehe bihe, ula i 10/11 amba

05 hecen i amargi ba, šun dekdere ergici šun tuhere baru, abkai

06 šanggiyan lamun siren lasha gocika bihe, ilan dedume jeku be

07 manabume gemu tuwa sindame, ing hadafi bisire de, ula i bujantai

08 beilei cooha, inenggi oci, hecen ci tucifi birai cikin de ilimbi, dobori

09 oci, hecen de dosifi dedume bihe, ula i bira be 11/12 sure kundulen

10 han i juwe jui manggūltai taiji, duici beile bira be doofi afaki seci,

11 sure kundulen han hendume, suwe muke be oilori waidara gese ume

12 gisurere, fere be heceme gisurecina, amba muwa moo be uthai

13 bukdame bilaci bijambio, suhe i sacime, huwesi giyame ajabufi

14 bilaci bijambidere, teherere amba gurun be emu mudan de wacihiyaki

15 seci wajimbio, tulergi gurun be 12/18^ gemu hirhame gaiki, amba

Page 19

01 gašan i teile bikini, aha wajici, ejen adarame banjimbi, jušen wajici,

02 beile adarame banjimbi seme hendume ohakū, tere ninggun gašan

03 i hoton be boo be gemu efulefi tuwa sindaha, duici inenggi cooha

04 aššafi, ula birai ebergi cikin be amasi bedereme jidere de, fulha i

05 dogon de genefi, sure kundulen han i cooha ebergi dalin de iliha

06 manggi, ula i 13/14 bujantai han, ini ubahai baturu be weihu de

07 ilibufi, ula birai mukei dulimba de unggifi hūlame hendume, ama han

08 i amba beye jili banjifi korsofi jihebi dere, ama han i banjiha jili

09 bederehe dere, emu gisun be hendufi genere biheo seme hūlame

10 hendufi, tereci ilan mudan elcin takūrame gisurefi, ula i bujantai han,

11 ninggun gucu be gaifi, weihu de ilifi, ula birai dulimba de jifi, 14/15

12 weihu i dele sure kundulen han de niyakūrafi hengkilefi hendume, ula

13 gurun, ama han sini gurun kai, ula i jeku, sini jeku kai, jeku be

14 tuwa sindara be nakara biheo seme hengkileme baiha manggi, sure

15 kundulen han, hilteri uksin etufi amba suru, morin de yalufi, geren

Page 20

01 cooha ci encu tucifi, juleri ula 15/16 birai muke de morin i tulu deri

02 olome ilifi jilidame hendume, bujantai simbe dain de bahafi wara

03 beyebe ujifi, ula gurun de unggifi ejen obuha, mini ilan jui be buhe,

04 bujantai si nadan jergi gashūha gisun be, abka be den, na be jiramin

05 seme gūwaliyafi, mini harangga hūrha golo be juwe jergi sucufi 16/17

06 gajiha si, ujihe ama mini yabufi jafan buhe yehe i sargan jui be,

07 bujantai si durime gaimbi seme gisurehe si, mini juse be encu

08 gurun de genefi ejen fujin ofi banjikini seme buhe dere, simbe

09 yordokini seme buhe biheo, mini jui ehe weile araci, minde

10 alacina, abka ci wasika aisin gioro halangga niyalma de gala isika

11 kooli be si tucibu, 17/18 tanggū jalan be sarkū dere, juwan

12 tofohon jalan ci ebsi sarkū bio, mini aisin gioro halangga niyalma

13 de gala isika kooli bici, bujantai si uru okini, mini cooha jihengge

14 waka okini, aisin gioro halangga niyalma de gala isika kooli akūci,

15 bujantai si ai jalinde mini jui be yordoho, ere yordoho gebu be

Page 21

01 buceci, tere gebu be unufi gamambio, weihun bade 18/19 banjire de,

02 tere ehe gebu be tunggen de tebeliyefi tembio, julgei niyalma

03 hendume, niyalmai gebu bijara anggala, giranggi bija seme henduhe

04 bihe, alha futa be saci, horonggo meihe gese gūnimbi, cilcin* muke be

05 saci, mederi mukei gese gūnimbi, ere dain cooha be bi buyeme

06 sebjeleme jihengge waka, mini jui be yordoho seme donjifi, ede

07 korsofi mini beye ilifi jihengge 19/20 ere inu seme henduhe manggi,

08 ula i bujantai han hendume, muse ama jui be ehe acakini seme

09 niyalma belembi dere, sini yabuha sargan jui be gaimbi seme

10 gisurehengge inu akū kai, sini yabuha sargan jui be bi gaimbi seme

11 gisurehe bici, dele abka bi, bi mukei dele ilihabi, fejergi mukei

12 ejen muduri han endembio, ama sini jui be yordohongge inu akū kai

13 20/21 seme gisun be baime arame gisurere de, ula i bujantai han i

14 labtai jargūci hendume, han sini enteke korsoho gisun bici, emu

15 niyalma be takūrame fonjicina seme hendure jakade, sure kundulen

Page 22

01 han hendume, labtai sini gese niyalma minde akūn, sini yordohongge

02 be tašan sembio, mini jafan buhe sargan jui be durime gaimbi

03 sehengge be tašan sembio, 21/22 tašan oci, yargiyalame fonjimbi

04 dere, yargiyan bade, sinde ai jalinde fonjimbi, ere bira geli juhe

05 jafarakū doro bio, bi geli sinde te emgeri ilinjarakū doro bio, labtai

06 si mini loho be alime gaime mutereo seme henduhe manggi, bujantai

07 hendume, labtai si ume gisurere seme henduhe, ula i bujantai han

08 i deo karkama beile hendume, 22/23 han sini emu dubei gisun be

09 hendufi genecina seme henduhe manggi, sure kundulen han hendume,

10 mini jui be yordohakū, mini jafan buhe yehe i sargan jui be si

11 gaijarakū tondo seci, bujantai sini juse, sini gašan i ambasai juse be

12 damtun benjihe de, si tondo mujangga, juse be damtun benjirakūci,

13 bi sinde akdarakū seme hendufi amasi bedereme jifi, siden i hada de

14 emu deduhe, jai inenggi 23/24 girin de emu deduhe, ula gurun i dolo

15 uhereme sunja deduhe, ningguci inenggi jifi ula birai cikin i olhon

Page 23

01 tung gebungge bade imahū hada de hoton arafi, minggan cooha be

02 tebufi jihe, ineku tere aniya jorgon biyade, abkai siren ula i ergici,

03 sure kundulen han i tehe booi julergi leosei julergi be 24/25 hūlan

04 hada i juleri sucuha bihe, tereci bujantai be sain ombio seme, emu

05 aniya arame tuwaha, tuwaci, sain ojorakū, nememe yehe i sargan

06 jui be bujantai gaimbi, gaifi sure kundulen han i juwe jui be booci

07 tucibufi, den hashan i boode horimbi, bujantai ini sahaliyan gebungge

08 sargan jui be, cokinai gebungge haha jui be, gašan i juwan nadan

09 25/26 amban i juse be, yehe de damtun benembi seme gisurehe be

10 donjifi, sahahūn ihan aniya aniya biyai juwan jakūn de, ula i damtun

11 benere juse be jurambumbi seci, juwan nadan de, sure kundulen han

12 i susai sunja se de, ilan tumen cooha genefi, ula i sunjata gebungge

13 hoton be kafi afame gaifi, tereci casi genefi godo gebungge hoton be

14 26/27 geli gaiha, tereci casi genefi omo gebungge hoton be gaifi, tere

15 hoton de deduhe, jai inenggi ula i bujantai han, ini ilan tumen cooha

Page 24

01 be gaifi, fulha gebungge hoton be duleme okdome jihe manggi, sure

02 kundulen han i coohai beise ambasa hendume, ula i cooha hoton ci

03 tucifi okdome jihebi, afaki, yabu seci, sure kundulen han hendume,

04 muwa moo be suhei sacime, huwesi giyame 27/28 ajabufi bilaci

05 bijambi dere, iliha gulhun moo be uthai bukdame bilaci bijambio,

06 emgeri juwenggeri jihede, amba gurun i dain be uthai wacihiyaki

07 seci wajimbio, tulergi gurun be gemu gaiki, tulergi hoton be gemu

08 efuleki, tulergi jeku be gemu manabuki, tulergi gurun be gemu

09 hirhame wacihiyafi, amba hecen i teile funcehe manggi, adarame

10 banjimbi, gurun eitereci wajimbi kai seme henduci, 28/29 sure

11 kundulen han i jui guyeng baturu, amin taiji, han i tukiyehe sunja

12 amban, geren coohai beise gemu hendume, bujantai cooha be hecen

13 ci adarame bahafi tucibure sehe dere, ere tala de tucike cooha be

14 sacirakū afarakū oho manggi, jai booci inu tucirakū, morin inu

15 tarhūburakū, uksin saca, enggemu hadala, beri sirdan, gida jangkū

Page 25

01 be inu dasarakū, ere inenggi afarakū ofi, 29/30 bujantai yehe i sargan

02 jui be gaime jabduha manggi, jai dailaha seme afaha seme ainambi,

03 tere gicuke be we tuwambi seme henduhe, tere gisun de, sure

04 kundulen han hendume, juwe amba dain acafi afara de, coohai niyalma

05 juleri gaifi afarakū kai, mini beye mini ujihe juse, mini tukiyehe

06 sunja amban, musei beye juleri gaifi afambikai, afaci, muse ere

07 ujulaha beise 30/31 ambasai beye ci sacime dosifi, ula i bujantai han

08 i ilan tumen cooha be gidafi tumen niyalma waha, tereci funcehe

09 cooha hecen de dosime jabdurahū seme, sonjoho mangga cooha be

10 juleri unggifi hecen de dosifi duka be jafafi, sure kundulen han i

11 beye amala genefi, tere hecen i leose i dele tafafi tehe, tere ilan

12 tumen dain be gidafi 31/32 tumen niyalma waha, nadan minggan

13 uksin gaiha, ula gurun de ududu jalan halame han seme banjiha doro

14 be efulefi, amba hecen be baha, gubci gurun be gemu bahafi, juwan

15 dedume amba hecen de ing hadafi olji dendehe, tumen boigon arafi

Page 26

01 gajiha, tere juwe jergi abkai siren gocikangge, ula gurun be gajire

02 jugūn biheni;


Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: